top of page
  • Foto van schrijverPeter Parthoens

Bevrijding van het kerk-doen tot het verenigen van kerk en staat - 20/9/2019

Op vrijdagnacht 20 september 2019 ontving ik een droom, welke ik niet eerder mocht delen van de Heer dan in deze tijd.

1. De Kerk wordt opnieuw Ekklesia

De Heer stelde mij twee vragen in verband met het verhaal van de Goede Herder in Johannes hoofdstuk 10. 'Wie is de deurwachter tot Mijn schapen?' en 'Wat doet de Herder met Zijn schapen?'

De Herder komt de schapen van Zijn schaapskooien opeisen voor Hem, opdat Hij ze in deze tijd kan uitleiden en uitzenden in de wereld!

Dit is het geestelijke tijdperk van oorlogsvoering door discipelschap! Onze opgedeelde levensstijl van werk, gezin en kerk is niet langer de norm. We dienen een levensstijl van continue aanbidding en gebed te hebben, waarbij we Zijn stem voor onszelf weten te onderscheiden; niet enkel op zondag! Onze kinderen zijn onze eerste discipelen. We dienen hen meer dan ooit te betrekken in al hetgeen we doen voor Gods Koninkrijk.


In de afgelopen decennia heeft Yahweh binnen Zijn kerk nieuwe generaties opgericht die Zijn stem waarlijk horen en weten te opereren in de gaven van de Geest. Door deze huidige pandemie is Yahweh de menselijke structuren binnen Zijn Kerk aan het schudden. Het is een seizoen van loutering, doordat Zij niet wordt toegelaten tot grote bijeenkomsten.

Ik ben Mijn Kerk aan het reinigen door het beproeven van Haar geloofsfundamenten, zegt de Heer, waardoor Mijn Heiligend vuur de afgoderij - de geesten van religie en Izebel - die binnengeslopen zijn, te ontmaskeren voor wat ze werkelijk zijn. Het doel is om Mijn Lichaam krachtig op te richten in Mijn Majesteit.


'..., opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.' - 1 Petrus 1:7 (HSV)


De Vader drijft hierdoor Zijn Kerk naar buiten; buiten de grote gebouwen, terug naar de plaats van intimiteit: de huiskamer, als gezinnen, in de maatschappij. Het goddelijke proces waarbij de 'menselijke structuren van kerk-zijn' worden ontmanteld en we terugkeren naar het 'waarom van kerk-zijn': de centralisatie van Jezus Christus en Zijn manifeste Heerlijkheid!

De herovering op de maatschappij door Mijn Ekklesia zal gebeuren door de "de-centralisatie" van Mijn Kerk door huisgroepen, spreekt de Heer. Dit in de vorm van kerkstichtend discipelschap in de woonkamer. Het gezin en de gezinsstructuur komt weer centraal te staan in Mijn Ekklesia.

Het kleine zal het grote 'infecteren' tot transformatie, zegt de Heer. De huisgroepen zullen als een "virus" de maatschappij herschapen met Mijn goedheid. Deze verschillende huiskerken zullen krachtig zijn met Mijn manifeste aanwezigheid. Zij zullen elk hun eigen specialiteit in één van Mijn geestesgaven hebben en daarin functioneren.

Deze kleine "huisvuurtjes" zullen een netwerk van "thuisvuren" vormen, waardoor de verkoelde maatschappij weer tot Leven komt! Dit is wat Ik op het oog heb en waar Ik jullie wil toe bewegen door middel van deze epidemie, zegt de Heer. Ik wil jullie niet terug zien gaan naar de oude manier van kerk-doen. Vele kleine groepen maken één groot sterk geheel. Ik wil jullie zien léven! Ben jij bereid om nu meer dan ooit intiem te zijn met Mij, zegt God, opdat Ik met jou door het vuur ga?


God is één ieder van ons aan het testen op onze pure goudwaarde, zoals het smeltproces van goud, of je dit nu wilt of niet. Hij doet dit zodat je alles mag loslaten en overgeven van jouw vooringenomen ideeën en vastgeroeste kerkparadigma's van Hem, om te zien waar het werkelijk op aankomt. De Heer is op een wonderlijke manier Zijn Ekklesia aan het hervormen, waarbij zelfs zij die Hem heel intiem kennen, alsnog verbaasd zullen staan hoe Hij dit doet.

Als Westerse christenen denken we Christus te kénnen, maar we hebben géén idee hoe Hij werkelijk is! In feite bezitten wij vaak eerder een cultureel en/of kerkelijke beeld van Hem. Deze beperkte of foutieve beelden is Hij aan het schudden en, voor zij die dit toelaten, aan het veranderen. God wil de Hemel terug op de aarde demonstreren om Jezus werkelijk te ervaren in het hier en nu, door jou heen (Filippenzen 2:5-8)!


2. De globale Kerk-uitbraak door het oprichten van een nieuwe soort 'Nieuwe Tijdperk-profeten'

In het afgelopen voorjaar bepaalde de Heer mij herhaaldelijk bij Jesaja 42:10-13:

'ZINGT de HERE een nieuw lied, zijn LOF van het einde der aarde, gij die de zee bevaart en haar volheid; gij kustlanden en hun bewoners. Laten de woestijn en haar steden de STEM VERHEFFEN, de dorpen waar Kedar woont; laten de rotsbewoners JUBELEN, laten zij van de top der bergen JUICHEN. Laten zij de HERE eer geven en zijn lof in de kustlanden VERMELDEN.

De HERE trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij HEFT de strijdkreet AAN, ja SCHREEUWT die UIT; Hij betoont Zich een held tegen zijn vijanden.' (met toevoeging van eigen nadrukken)


De Geest van God zegt: "Het geestelijk tijdperk dat Mijn Ekklesia aan het binnen stappen is, is een tijdperk van geestelijke oorlogsvoering. De apostolische en profetische ambten krijgen een cruciale rol en nemen het voortouw, om als gezondenen grond in te nemen en te breken voor Mijn Koninkrijk. Zij staan op het punt om ont-dekt, hersteld en zichtbaar te worden door Christus, met krachtige profetische woorden, waarschuwingen en correctie.

Deze zogeheten pandemie is een aanval van duisternis op Mijn Kerk om juist in dit jaar van de mond (proclamatie tot het herschikken van regerende machten) Haar het zwijgen op te leggen door Haar de mond te snoeren met mondkapjes en het "niet-essentieel" verklaren van godsdienstige vergaderingen. Ik heb jullie een stem gegeven; spreek uit en spreek tegen!

'Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.' - Openbaringen 19:10

Wat wij als volgelingen spreken heeft scheppende kracht. Wees bewust van wat je uitspreekt. Spreek je mee met de wereld of mee met Gods doelen voor deze wereld? Bid niet langer jouw verlangens, maar de Zijne. Dit kan best confronterend en mogelijks het tegenovergestelde zijn van wat je al langere tijd dacht of bad.

Bid dat Zijn plannen voortsnellen, waardoor het uitvoert waar het toe gezonden is én aanvaard wordt door degenen tot wie het gericht is. Opdat Zijn woorden van Leven geëerd wordt door wie het horen en zij Yahweh zullen lofprijzen en aanbidden (1 Johannes 5:11-15)!


De Kerk zit opgesloten in menselijke structuren en menselijke doctrines, zoals o.a. taboes over Heilige Geest, futuristische eschatologie, armoede-denken, engelen en seksualiteit; om er maar enkele te noemen. De Opperherder is bezig Zijn Kerk terug tot Ekklesia te maken door Haar te bevrijden van de geestelijke gevangenschap en verblinding over Haar identiteit en mandaat tot de wereld in dit seizoen.

Het Griekse woord voor kerk is "ekklesia" wat ‘oproepen’ betekent, als in ‘burgers die tot een vergadering opgeroepen werden om te heersen als belangrijkste wetgevend orgaan en uitgebreide bestuurlijke bevoegdheden heeft.

De kerk is Gods ekklesia - Zijn speciale taakgroep met een missie van transformatie. Wij zijn geroepen om de heerschappij en het bestuur door Gods Koninkrijk in het land en de wereld vrij te zetten, niet door de seculiere overheid. Dit wordt bereikt door het vernietigen van demonische structuren die de heerschappij over steden en naties hebben gevestigd en door deze te vervangen door een echte apostolische regeringsstructuur.


3. Ekklesia naar de markt

De Ekklesia wordt uitgedreven om Zich kenbaar én zichtbaar te maken tot de maatschappij; tot de gewone man en vrouw op straat (Handelingen 11). Jezus komt hierdoor op het hartsniveau van jou en mij, zodat we Hem persoonlijk ervaren (Openbaringen 3:20) en niet als een object dat van op afstand wordt aanbeden door een onbeduidende groep mensen in de rand van de maatschappij en achter gesloten deuren.

Deze verandering zal vele kerkleiders en kerkorganisaties testen aan het Woord van God; wat zij zeggen dat zij geloven en doen.


"Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten." ... "Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen – want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte." - Johannes 10:11-13 (NBG)

Zijn zij in lijn met Gods Koninkrijk en Zijn Geest van Waarheid?


België, Ik ben een nieuwe generatie gelovigen aan het klaarmaken om te baren.

Deze gelovigen zullen gepassioneerd zijn om de ware Ekklesia op straat te demonstreren in liefde en kracht. Begeef je in de maatschappelijke invloedssferen, spreek Mijn oplossingen te midden van de economische wereld, dan zal IK mijn beloften vrijzetten om de maatschappelijke branden te blussen. Mijn geestelijke stad, Nieuw Jeruzalem, wil Ik zichtbaar maken middenin de maatschappij.

Als Vader wil Ik Mijn Kerk te midden van de zakenwereld aanwezig zien én doen opereren. Nu is het de tijd om je als christelijke ondernemingen, bedrijven, enz., kenbaar te profileren tot de mensen. Durf een voorbeeld te zijn in zakelijke Koninkrijksprincipes!

'All the best of the olive oil, wine and grain, the first portion of what they give to ADONAI, I have given to you.' - Numeri 8:12 (CJB)

Olijfolie representeert zalving of geloof en de Heilige Geest, terwijl wijn vreugde tot het hart representeert; hetgeen het hart verkwikt. Vreugde heeft vrede als bijproduct!

Graan representeert het Woord Gods, het leven tot de mens. Als koninklijke hofleveranciers hebben we genoeg "producten" om te slijten aan deze wereld.


De samenleving behoort Mij toe, vraag Mij om jouw natie!

 

16 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Dromen over het jaar 2021

"Ik kijk graag met jou naar de sterren, Mijn zoon/dochter. Weet dit: Ik zie niets dan mogelijkheden (Genesis 15:5)! Ik zie de vele zegeningen en werelden die er zijn voor jou. Je hebt mij, dat IS alle

Hoop doet leven!

"Beste voorbidders, Ik weet hoe getrouw jullie zijn geweest in de afgelopen zes maanden. Jullie bleven staan in het heetst van de strijd en hebben gehoopt op verandering. Hoor Mij: "Geef de hoop niet

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page