top of page
  • Peter P.

Reformatie van de Kerk: herontdekking van Jezus Christus, het Lam die Zijn ekklessia tot Leeuw wil m


Sedert november 2018 kreeg ik meermaals het volgende op mijn hart om te delen met de Kerk.

 

Barensweeën

God de Vader is de baarmoeder van de Belgische Kerk aan het voorbereiden op het baren van een kind (Luc.1:25). De elasticiteit neemt toe voor contracties.

De moeder -de Belgische Kerk- kent haar kind -de geestelijke nieuwe wijnzak- al vanaf het prille begin; ervoer de ontwikkeling in haar binnenste en heeft er een liefdesband mee opgebouwd. De Kerk wordt zich bewust van het nieuwe dat de Heer wil doen in én door haar heen. Vele christenen werden zich in de afgelopen jaren hiervan bewust en het wordt nu ook alom tot elkaar vreugdevol verteld (Lucas 1:42). Op dit moment heeft God België op het oog! (Lucas 1:45-55)

Echter, gebed en voorbede zijn zéér nodig, opdat:

  1. De Belgische Kerk zal mogen LIEFHEBBEN wat God in haar doet groeien. Dat ze nu al mag bewust zijn van het nieuwe dat God gaat doen plaatsvinden in België.

  2. Dat de Kerk het nieuwe mag AANVAARDEN als haar eigen kind.

  3. Dat de Belgische Kerk de navelstreng - ZELFSTANDIGHEID - zal doorknippen. Zij heeft leven te gunnen aan het nieuwe dat tevoorschijn komt. Zo niet, ze het vanuit de verkeerde hartsmotieven.

  4. Dat de Belgische Kerk zich zal ONTFERMEN over haar kind door een liefdevolle opvoeding én in voorbeeldige levenswandel, opdat het kind zelf kinderen zal voortbrengen.

Een moeder is pas succesvol als haar kind zelf kinderen weet te baren en op te voeden tot succesvolle ouders!

De Geest volgen – nieuwe openbaring van Jezus

De Heilige Geest bracht de magiërs én de herders tot aan het kraambed van Jezus Christus (Matt.2:1-2).

Zo brengt ook de Heilige Geest vandaag de ongelovigen én de huidige kerkleiders terug tot een veelzijdig-nieuwe openbaring van Jezus Christus.

De Heer staat op het punt om een ander stuk van de religieuze en menselijke kerktradities te strippen van onwaarheden. Heilige Geest is bezig met het werk om Jezus Christus – de kostbare Hoeksteen (Efez.2:20) - terug in het middelpunt van verering te brengen.

De ‘verering van randelementen’ zoals een kerkgebouw, Israël, kerktitels en -posities, de kerkelijke financiën en de kerkelijke programma’s, … zullen er niet meer toe doen.

Koning Jezus zal terug gezien én persoonlijk beleefd worden. Wij hebben onze opinies, meningen, theologie, of interpretaties ervan, achterwege te laten. Vraag de Heer om jou in de volle waarheid te leiden zodat je in de ware wijsheid van Hem mag wandelen! (Joh.16:13-14)

And we know that the Son of God has come and has given us discernment, so that we may know who is genuine; moreover, we are united with the One who is genuine, united with his Son Yeshua the Messiah. He is the genuine God and eternal life. Children, guard yourselves against false gods!

- 1 John 5:20-21 (CJB 2016)

Als christenen willen we wel getrouw zijn aan ons werk, aan het dienen, aan alles en nog wat, als men maar niet vraagt om getrouw aan Jezus Christus te zijn. Het zijn in veel sterkere mate de arbeiders in Zijn Koninkrijk die de Heer van Zijn troon stoten dan de wereldlingen. Men maakt God tot een automaat om de mensen te zegenen en Jezus Christus tot een Arbeider onder de arbeiders in Zijn Koninkrijk!’ - Oswald Chambers – ‘Geheel voor Hem: overdenkingen voor elke dag’ – Uitgeverij Ten Have B.V. Baarn

Submit as people who are free, but not letting your freedom serve as an excuse for evil; rather, submit as God’s slaves.’ - 1 Petr. 2:16 (CJB 2016)

God wil met ons samenwerken zoals Hij met Zijn eigen Zoon samenwerkt!

Als zonen hebben we verder te groeien in toewijding tot het punt waarbij we al onze ‘rechten’ opgeven en Hem dienen als slaven.

Het Lam openbaart de Leeuw van Judah

De Kerk gaat een cruciale fase van transformatie in; van een mekkerend lam, als slachtoffer, naar een brullende leeuw, als heerser.

He calls out like a lion: “My lord, I stand on the watchtower all day long, I stay at my post all night.”’

– Jesaja 21:8 (CJB 2016)

Het lam volgt

Een reformatie van geloof ontluikt dit jaar, 2019 en zal enkel maar toenemen in België over de komende jaren.

Deze reformatie zal het apostolisch leiderschap (terug) op de kaart zetten binnen de Kerk. Dit betekent dat deze reformatie eerst onder kerkleiders dient plaats te vinden. Op apostelen en profeten is de Kerk gefundeerd (Efez.2:20) met een goede rede: een diep besef van de Koning en Zijn Koninkrijk, samengaand met een demonstratie-cultuur van wonderen en tekenen (2 Kor.12:12). Dit werk van ‘her-ingevoerd’ geloof door de Heilige Geest (Gen.49:9) brengt ons terug naar een vreze des Here die de gelovigen zal vrijzetten om in het zoonschap te opereren in autoriteit hier op aarde (Openb.5:5). We dienen van een Oud-Testamentisch denken over te gaan in een Nieuw-Testamentische identiteit.

De leeuw leidt

“Zie, een volk, dat als een leeuwin opstaat, en als een leeuw zich verheft, die zich niet neerlegt, eer hij buit gegeten en bloed van gevallenen gedronken heeft.” – Numeri 23:24

De wezen-mentaliteit onder christenen zal verschrompelen, waardoor de slachtofferrol van de Kerk tot deze maatschappij afgeworpen wordt en zij een Kerk wordt die spreekt vanuit gezag en voorkennis van de tijden. Zij zal haar rol en invloed weer oppikken binnen de verschillende maatschappelijke invloedssferen. De Kerk zal haar geestelijke tanden weer doen zien, haar klauwen uitstrekken om terug te vorderen wat de duisternis haar heeft ontnomen. Zij zal haar stem opnieuw doen horen in de kerk-en-staat-gescheiden maatschappij. Bevrijdingsliederen en overwinningspsalmen zullen hierin herontdekt worden (Psalmen 118).

A person who claims to be continuing

in union with Him

ought to conduct his life the way He did.’ - 1 Johannes 2:6 (CJB ‘16)

Deze geloofsreformatie zal de Kerk als een machtig leger doen opstaan in geloofsdaden. Het zal niet langer een kerkzittende geloofsgemeenschap in woorden zijn, toekijkend op enkelingen die binnen de Kerk actief zijn, maar een ondernemende kerkgemeenschap die Christus’ liefde uitleeft in de wereld.

Reformatie van kerktaal: 'Opwekking' versus 'Koninkrijk'

Taal is een manier van identificatie en verbinding binnen een groep mensen. God wil een naar buiten gerichte kerk. Dat vraagt dus ook een aanpassing van ons woordgebruik.

Decennialang wordt er in de pinkster- & charismatische kerkwereld gepredikt en gebeden voor opwekking. Het is een modewoord dat algemeen gekend en aanvaard is in de Geestvervulde denominaties. Op zich niets mis mee zou je denken… .

Jezus echter predikte nooit opwekking; Hij predikte het Koninkrijk van God.

Jezus echter bad nooit voor opwekking (Matteüs 6:10); Hij bad zo opdat Gods Koninkrijk zich manifesteerde (Johannes 17)!

”Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk

en Zijn gerechtigheid

en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

– Matteüs 6:33

Laat ons bewust worden van ons Christianese, ook bínnen onze samenkomsten. Predik en bid het Koninkrijk van God, dan zal opwekking daar een resultaat van zijn!

Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”’ - Matteüs 4:17

En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, [en Hij zeide]: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.”’ - Marcus 1:14-15

Maar Hij sprak tot hen: “Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.”’ - Lucas 4:43

Het ultieme doel van onze Drie-ene God is om de permanente heerlijkheid van Koning Jezus en Zijn koninkrijk te demonstreren hier op aarde, waarbij de Heilige Geest alle vrijheid dient te krijgen om te doen wat Papa God van plannen heeft voor de mensheid.

 

32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page