top of page
  • Foto van schrijverPeter Parthoens

The Wave is coming... (Dutch only)


The Wave is coming...

Ik stond met een zwemklare canyoning (https://nl.wikipedia.org/wiki/Canyoning) groep in een stoffige en kiezelgevulde waterbedding. We wachtten op de start van de canyoning aftocht ondanks dat er geen water was. Het had in geen tijden meer geregend. We stonden daar zolang dicht tegen elkaar dat we begonnen te denken dat we onnozel waren om daar nog te staan wachten wegens geen water... .

Jacobus 5:7,8 (NBG) ‘Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.’

De meesten kerken zijn toegerust met kennis i.v.m. gaven van de Geest, maar de Heilige Geest is allang niet meer merkbaar in die plaatsen.

Plots voelden we een aardbeving! We schrokken en keken naar elkaar. Al snel sloeg echter dit gevoel om in één van opwinding en we pakten elkaar als team stevig vast. We wisten namelijk wat er ging komen... . Het duurde nog enkele minuten alvorens de eerste watervloed plots onder onze voeten door, de zanderige ondergrond wegspoelde en we in het water vielen. Nadat we van deze verrassing bekomen waren, waadden we als team door het water dat tot kniehoogte kwam. De waterstroom werd rustiger. We liepen een tijdlang met de rivier mee en genoten van de omgeving. Plots ervoeren we, door het geluid komende van achter ons, dat er een tweede vloedgolf aankwam.

Ik waarschuwde de groep zich klaar te houden voor de impact. Net op het moment dat de tweede golf ons zou overspoelen, was er een verdieping van de rivierbodem, waar we snel in doken. Hierdoor sloeg de tweede vloedgolf mét geweld over ons heen. We bleven bespaard van de impact door in het diepere water te duiken.

Uiteindelijk kwamen we in een grote brede bocht van de rivier aan, daar zagen we een rustplaats met opslagtenten. De tenten stonden onder water.

Ik kreeg een filmfragment ‘Good Will Hunting’ (Park scene - http://www.youtube.com/watch?v=qM- gZintWDc) in gedachten. Als Westerse samenleving hebben velen van ons een geestelijke wezenmentaliteit vanwege allerlei theologieën (= hoofdkennis). We zijn nog geen ‘zoon’ geworden waardoor we God als Hemelse Papa (nog) niet hebben leren kennen. God is dit met behulp van persoonlijke Geestvervulde ervaringen (= hartkennis) onder Zijn kinderen aan het veranderen zodat we Hem leren kennen, wie Hij werkelijk is en we leren rusten in Hem.

Hebreeën 8:10-11 (NBG) ‘Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen.’

Galaten 4:6-7 (NBG) ‘En, dat gij zonen zijt- God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: “Abba, Vader”. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.’

Ik zag mijn grootmoeder (90plusser) in volledige zwemuitrusting (helm, zwemvest, waterschoenen,...) onze groep tegemoet komen doorheen het water. Ze was overtuigd om vanaf dit punt met ons mee te gaan doorheen de rivier. Hier stond het water tot schouderhoogte.

In deze tijd zal de oudere generatie, door de uitstorting van Zijn Geest, onbeschaamd opstaan in stoutmoedigheid en opwinding om te opereren in Zijn Koninkrijk. Iedereen zal betrokken worden, aangezien God een generationele God is.

2 Timotheüs 1:5-7 (NBG) ‘en dan komt mij voor de geest uw ongeveinsd geloof, zoals het eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en uw moeder Eunike, en ook- daarvan ben ik overtuigd- (woont) in u. Om die reden herinner ik u eraan, de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.’

Deuter. 7:9 (NBG) ‘opdat gij zoudt weten, dat de HERE, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten;

Terwijl we nog nagenoten van hetgeen we net hadden beleefd, kwam een nog véél grotere stortvloed, die ons metershoog de lucht in tilde. We werden voor lange tijd onder water meegevoerd en hadden er geen controle over... .

We zullen in deze derde vloedgolf van Zijn Geest niet alleen meer wéten over God (hoofdkennis) maar Hem ook werkelijk ervaren door Zijn Geest die ons zal overspoelen met Zijn Heerlijkheid!

I Korinthiërs 4:20 (NBG): ‚Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in Kracht.' We zullen in een nog nooit geziene Kracht van Zijn Heilige Geest wandelen en Hem bekend maken.

De drie vloedgolven representeren uitstortingen van de Heilige Geest op aarde. We hebben al twee uitstortingen mogen ervaren in de geschiedenis, deze derde vloedgolf zal, met de grootte van een tsunami, het de geest van religie/wettiscisme (controle) wegspoelen waardoor men waarlijk Vrij zal zijn.

Johannes 8:36 (NBG) ‘Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.’

Ik werd met opwinding in mijn geest en ziel wakker. Ik bad de Heer of ik verder mocht dromen zodat ik zou weten hoe het verder zou aflopen met mij en mijn team in die alles-overstromende golf! Hij zei me dat Hij dit als een verrassing voor Zijn kinderen bewaart... .

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page