top of page
  • Foto van schrijverPeter Parthoens

The Church and the Leviathan (Dutch only)


 

Ik kreeg de volgende droom in drie delen door:

1. Ik stond in het middelpunt van een leger te midden van een oorlogsgebied dat leek op een halve Western-omgeving met kapotgeschoten stenen huizen.

In de verte zag ik grote anaconda’s op ons afkomen. Er waren mannen in witte pakken (evolutie- wetenschappers) die naar de slangen waren geweest om het te onderzoeken en te bestrijden, maar die nu naar ons toe renden voor hun leven. Ze werden door de anaconda’s verzwolgen.

Het leger stond rondom mij in grote getale. Ik keek rond en zag een groot fort dat rechts op een afstand van ons lag en besloot om met heel het leger terug te trekken naar dat groot fort. We hadden door een grote lange laan van Western-huizen te lopen.

Het fort leek als dat van die oude Amerikaanse houten forten. We dachten daarbinnen veilig te zijn maar de anaconda’s konden doorheen de zanderige ondergrond naar binnenkomen en ons alsnog aanvallen. Onze fundamenten waren niet diep genoeg. Ook de houten muren hielden hen niet tegen... .

• De christenen zijn het leger. De Kerk is het fort. Zij is niet voldoende verankerd in de Rots (= Jezus Christus) en onze kerkstructuren zijn gemaakt in menselijke kracht (= hout).

2. Ik zag mijzelf met de mensen terug in de grote zanderige straat vóór ons fort wandelen en praten. Plotseling kwamen de anaconda’s van tussen het zand en doorheen de huizen en vielen ons aan. Een deel van de ongelovigen werden verzwolgen, de christenen versloegen met hun zwaarden de beesten.

De christenen zorgden dat de resterende ongelovigen met hen zich terug konden trekken in het fort.

Het fort was plots niet langer een houten fort maar een stenen fort geworden! Het was gemaakt uit natuursteen. Niet uit beton, omdat beton mede bestaat uit zand, waar de anaconda’s alsnog zouden kunnen doorheen breken. Toch zat er doorheen de natuursteen een vlechtwerk van metaal in verweven, die de natuursteen - die van zijn eigen al zeer sterk is - nu totaal ondoordringbaar maakte.

  • De christenen zullen in de maatschappij voorspoedig worden en gunst verkrijgen bij de ongelovigen. Duisternis zal echter zichtbaarder worden in de maatschappij, en demonen zullen de ongelovigen pijnigen en ook door allerlei kwaad proberen om te brengen. De christenen zullen door de Heilige Geest, de Geest van de Waarheid (Johannes 15:26 "Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen."), onderscheiding krijgen en de demonische krachten weten te verslaan. Hierdoor zullen ongelovigen in grote getale in de Kerk binnenkomen en God als hun Liefde-volle Papa leren kennen.

  • God zal Zijn Kerk plotseling ‚upgraden’ met de uitstorting van Zijn Heilige Geest, waardoor de Kerk zal wandelen in een diepere kennis van Hem als Koning & Zijn Koninkrijk. Doorheen het Rotsvast geloof in Wie Hij is, zal er ook eenheid en liefde komen tussen de verschillende kerken en denominaties, om als één Kerk samen te spannen ('net-werk’) tegen de Slang en zijn aanvallen, waardoor we de Leviatan zullen kunnen overmeesteren! (Job 40:25 tot 41:26)

3. Ik zag mensen op de muren staan die als wachters van bovenuit de aanvallen van de anaconda’s in het oog hielden en aanwijzingen gaven waar precies en hoe de vijand wilde aanvallen en binnendringen.

• God zal in deze tijd van opwekking verschillende mensen in het profetische doen opstaan. Hij zal voorbidders op de muren van Zijn Kerk zetten die inzicht in de Hemelse gewesten zullen krijgen, waardoor zij gericht doorheen lofprijs, aanbidding (Nehemia 8:10c "...weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de HERE, die is uw toevlucht.”) & profetische voorbede zullen kunnen strijden voor Zijn verschillende bedieningen in België en Europa.

Nehemia 12:30-31 En de priesters en de Levieten reinigden zich en zij reinigden het volk, de poorten en de muur.

Toen liet ik de oversten van Juda de muur beklimmen en stelde twee grote zangkoren op om in optocht voort te trekken; één naar rechts over de muur in de richting van de Aspoort.

v.38 Het tweede zangkoor, dat in tegenovergestelde richting ging en dat ik met de helft van het volk volgde, (trok) over de muur langs de Bakoventoren tot aan de brede muur, langs ... tot de Schaapspoort; zij bleven staan bij de Gevangenpoort. Toen stelden de beide zangkoren zich in het huis Gods op; ook ik en de helft der leiders met mij en de priesters Eljakim, ... en Ezer. En de zangers lieten zich horen onder leiding van Jizrachja.

Men bracht op die dag talrijke offers; en men verheugde zich, want God had hen verheugd met grote vreugde; ook de vrouwen en de kinderen verheugden zich, zodat de vreugde van Jeruzalem van verre gehoord werd.

De machtigste geestelijke wapens zijn lofprijs (hoop) & aanbidding (liefde) én gebed (geloof).

Jesaja 60:1-5, 8-9 “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. ... Hef uw ogen op en zie rondom:zij allen verzamelen zich, komen tot u; uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup aangedragen. Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden, het vermogen der volken zal tot u komen."

Kerk, wees gekend om uw vreugde en om uw invloed door gebed! = Koninklijke Priesters des Heren.

130 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page